Algemene voorwaarden

– Suricata bv – BE 0828.159.967

1. Alle facturen zijn contant betaalbaar op het rekeningnummer vermeld op de factuur uiterlijk op de vervaldag die werd overeengekomen op de voorzijde van de factuur.

2. In geval van niet- betaling op de vervaldatum, zijn vanaf deze vervaldatum van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verwijlinteresten ad. 12% per jaar verschuldigd.

3. Indien binnen de 5 werkdagen geen gevolg gegeven wordt aan een aangetekend schrijven tot aanmaning, zal naast de verwijlinteresten, het bedrag van iedere achterstallige factuur van rechtswege verhoogd worden met 15%, met een minimum van 50.00 € per factuur. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag, worden alle nog niet vervallen facturen onmiddellijk en volledig opeisbaar.

4. Klachten betreffende leveringen dienen schriftelijk te gebeuren binnen twee werkdagen na levering. Iedere teruggave moet omschreven worden met volgende gegevens: datum van levering, nummer van de zendnota en aard van de schade (breuk of manco).

5. De geleverde goederen blijven eigendom van Suricata bv tot volledige betaling is geschied van de verschuldigde hoofdsom, plus eventuele kosten en intresten. De levering gebeurt evenwel op risico van de koper, die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren. De koper zal Suricata bv verwittigen indien de goederen geplaatst worden in een ruimte die door de koper wordt gehuurd. Desgevallend zal hij de identiteit en de woonplaats van de verhuurder bekendmaken, zodat Suricata bv hem op zijn eigendomsvoorbehoud kan wijzen.

6. Enkel de afdelingen van de rechtbanken of het vredegerecht bevoegd voor de plaats van de maatschappelijke zetel van onze vennootschap zijn bevoegd in geval van een geschil.