Privacy verklaring Suricata bv

Suricata bvba vindt de bescherming van de privacy en gegevensbescherming erg belangrijk. Met deze privacyverklaring (hierna “Privacyverklaring”) wil Suricata bvba je informeren over de verwerking van persoonsgegevens. Suricata bv zal de persoonsgegevens verwerken met respect voor de privacy van de gebruiker en met inachtneming van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

(https://www.privacycommission.be/nl/privacywet-en-uitvoeringsbesluiten) dewelke vanaf 25 mei 2018 vervangen wordt door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’ maar beter gekend onder de ‘GDPR’) (http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679).

Indien je meer informatie over privacy en bescherming van data wenst, kan je steeds terecht op de website van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (ook wel de Privacycommissie) via de link: https://www.privacycommission.be/nl.

Deze Privacyverklaring werd de laatste keer gewijzigd op: 07 Mei 2018.

Voor wie geldt deze privacy verklaring?

Deze privacy verklaring geldt voor:

  • Alle bezoekers van de website van Suricata bv
  • Alle contactpersonen van de klanten Suricata bv
  • Alle personen waarvoor Suricata bv producten maakt
  • Alle personen waar Suricata bv diensten aan verleend

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?

Suricata bv treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking bij het verwerken van persoonsgegevens in het kader van de klantenadministratie.

Suricata bv

Zuster Stanislaslaan 4.0.01

3500 Hasselt

België

Suricata bvba is niet altijd verantwoordelijke voor verwerking. Waar het met name gaat om verwerkingen van persoonlijke gegevens bij het uitvoeren van een bestelling treedt de opdrachtgever op als verantwoordelijke voor verwerking en treedt Suricata bvba op als verwerker. Voor deze verwerkingen verbindt Suricata bvba er zich toe om gegevens enkel te verwerken op instructie van de verantwoordelijke voor verwerking.

De gebruiker die zich op zijn rechten als betrokkene wenst te beroepen, dient zich steeds te wenden tot de verantwoordelijke voor de verwerking.

Welke persoonsgegevens worden Suricata bv verwerkt voor de klantenadministratie?

Persoonsgegevens die verwerkt worden voor prospectie en aanvragen voor offertes.

Suricata bvba verzamelt professionele identificatie gegevens van mogelijke nieuwe klanten. Deze gegevens worden verzameld via rechtstreeks contact (telefoon, business cards op events) of via aanvragen van offertes via de website of andere kanalen.

Ondernemingsnummer

BE 0818.159.967

Telefoonnummer

+32 (0)11 96 42 45

GSM

+32 (0) 475 76 08 42

E-mailadres

michele@suricata.be

Website

www.suricata.be

Type

persoonsgegeven

Ontvanger

Grondslag van verwerking

Doel van verwerking

Verduidelijking

Professionele identificatiegegevens

(Naam, voornaam, Email, telefoonnummer, functie, bedrijf)

Contract

Contact opnemen om tot een offerte te komen

De professionele identificatie gegevens zullen bewaard worden in een Customer Relation Management (CRM) genaamd ACT! om contact op te nemen of een offerte over te maken.

Persoonsgegevens die verwerkt worden bij de uitvoering van een contract.

Om de opdrachtgever van een bestelling te contacteren houdt Suricata bvba professionele identificatiegegevens bij.

Type

persoonsgegeven

Ontvanger

Rechtsgrond

voor verwerking

Doel van verwerking

Verduidelijking

Professionele identificatiegegevens

(Naam, voornaam,

Email, telefoonnummer, functie, bedrijf)

Contract

Opdrachtgever van het contract vastleggen

Om vragen te stellen ivm de

bestelling of de factuur te sturen heeft Suricata bv de

professionele identificatie gegevens nodig.

Wie ontvangt mijn persoonsgegevens?

  1. Medewerkers van Suricata bv in het kader van de uitoefening van de bestelling
  2. Verwerkers

Suricata bvba doet beroep op externe verwerkers die een verwerkersovereenkomst getekend hebben met Suricata bv.

  1. Andere

Ingeval van een fusie, acquisitie, verkoop, joint-venture en/ of ingeval van iedere andere verandering van zeggenschap binnen Suricata bv, behoudt Suricata bv het recht voor om de door haar verwerkte persoonsgegevens ‘als onderdeel van een dergelijke fusie, acquisitie, verkoop, joint-venture en/ of iedere andere verandering van zeggenschap‘ aan enige derde over te dragen.

Uw persoonsgegevens zullen niet aan andere externe partijen worden doorgegeven zonder voorafgaande toestemming, tenzij Suricata bvba daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

Worden er anonieme gegevens gebruikt voor rapporteringsdoeleinden?

Suricata bvba gebruikt anonieme gegevens voor interne rapportering. Anonieme of geaggregeerde gegevens zijn persoonsgegevens die in die mate geanonimiseerd of geaggregeerd worden, dat ze geen betrekking meer hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon ofwel wordt de data dusdanig anoniem of geaggregeerd weergegeven dat het individu niet of niet langer herkenbaar is.

Hoe lang worden mijn gegevens bijgehouden?

Suricata bv zal uw persoonlijke gegevens alleen bewaren voor de minimumperiode die nodig is om de in deze Privacyverklaring uiteengezette doeleinden te vervullen, tenzij bij het oplossen van geschillen of als een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is. Niet-persoonlijke informatie kan zonder beperking in de tijd worden bewaard omwille van statistische doeleinden.

Beveiliging en bewaring van gegevens

Suricata bvba erkent dat de beveiliging van persoonsgegevens een onderdeel is van gegevensbescherming. Daardoor neemt Suricata bv gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking of ongeoorloofde toegang teneinde misbruik te voorkomen.

Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om standaard internet logging informatie en gedragsinformatie te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag van de website bij te houden en om statistische rapporten over de website samen te stellen.

De meeste internet browser zijn ingesteld om cookies automatisch te accepteren. Je kan echter deze instellingen aanpassen.

De manier waarop verschilt van browser tot browser. Voor hulp kan je de “help” functie van je browser gebruiken of volgende website raadplegen http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2

Cookie

Type

Beschrijving

Vervaltijd

CRAFT_CSRF_TOKEN

Noodzakelijk cookie

Bescherming tegen 'Cross-site request forgery'

Sessie

Wat zijn mijn rechten en hoe kan ik ze uitoefenen?

Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

Je kan je rechten (recht op inzage, recht op rectificatie, recht op wissen van je gegevens, recht op bezwaar) uitvoeren door het sturen van een e-mail naar michele@suricata.be.

Suricata bv heeft één maand de tijd om je aanvraag te beantwoorden. Deze periode begint te lopen wanneer we je aanvraag heeft ontvangen en over alle vereiste informatie beschikt om aan je aanvraag te voldoen.

Suricata bv zal de gevraagde informatie kosteloos verstrekken. Wanneer verzoeken ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag Suricata bv een redelijke vergoeding aanrekenen of kan Suricata bv het verzoek weigeren.

Voor de volledigheid informeren wij je dat, indien Suricata bv niet reageert op je aanvraag, deze weigert of indien ons antwoord niet voldoet aan je verwachtingen, je steeds het recht hebt een klacht neer te leggen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Privacycommissie), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel of via commission@privacycommission.be.